O škole

článok z oldweb.zusmm.sk

Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa v Prešove – škola so 150-ročnou tradíciou. Vychováva hudobníkov, tanečníkov, hercov a výtvarníkov. Pôsobí na deti umením, vychováva z nich ľudí schopných vnímať umenie ako súčasť svojho života.
Na našej škole pracujú štyri odbory – hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný.
Hudobný odbor umožňuje žiakom učiť sa ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú náuku, vystupovať na žiackych koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach. Žiaci majú možnosť venovať sa hre na všetky hudobné nástroje, spevu, džezovej hre a realizovať sa v rôznych kolektívnych telesách školy. Najlepší absolventi našej školy môžu ďalej prehlbovať svoje umenie štúdiom na konzervatóriách a neskôr na vysokých umeleckých školách.
tanečnom odbore sa vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec. Na hodinách tanca sa kladie dôraz na výuku klasického tanca. Tá je základom scénického tanečného umenia a zaručuje, že po absolvovaní prvého a druhého stupňa vychádza zo školy kvalitný tanečník pre amatérske i profesionálne súbory. Na hodinách ľudového tanca v spojení so spevom žiaci poznávajú ľudové tradície nášho regiónu Šariš, jeho pestrosť, krásu a rôznorodosť.
V rámci dramatickej výchovy na literárno-dramatickom odbore vychovávame vnímavého a kultivovaného človeka. V práci sa sústreďujeme na umelecký prednes detí a mládeže a na aktívnu tvorbu divadelných produktov. Túto činnosť kumulujeme do práce jednotlivých súborov – divadlo poézie MAM a detské divadlo ZARAMBARIMBURÁCI.
Úlohou výtvarného odboru je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov. Deti, ktoré navštevujú tento odbor, sa oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami z oblasti kresby, maľby, grafiky, fotografie a so základnými postupmi pri práci s rôznymi materiálmi.

Zverejnené: