tlačiť

Jazzové oddelenie

História jazzového oddelenia sa začala písať na jar roku 1996. Trojica pedagógov (Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stanislav Cvanciger) vtedy začínala ešte ako externá pedagogická sila. Keďže záujem o nové oddelenie rýchlo vzrastal, riaditeľstvo školy sa rozhodlo od septembra roku 1996 vytvoriť samostatné jazzové oddelenie. V roku 1997 vystriedal Stanislava Cvancigera na poste učiteľa bicích nástrojov Michal Gál.

Štúdium jazzovej hudby bolo na základe svojej náročnosti zaradené do učebných osnov ako štúdium II. cyklu. Študenti, ktorých vek prekročil hranicu 25 rokov, boli zaradení do kurzu pre dospelých.
Obsah tohto štúdia je rozvrhnutý do troch predmetov:
1. Hra na hudobný nástroj v sebe zahŕňa individuálnu prácu so žiakom po stránke teoretickej a praktickej. Jazzová improvizácia priamo nadväzuje na znalosti z oblasti hudobnej teórie a harmónie, a preto sú tieto neoddeliteľnou súčasťou vyučovania jazzovej hry.
2. Na hodinách dejín jazzovej hudby sa žiaci oboznamujú s okolnosťami vzniku a vývoja jednotlivých žánrov jazzu, s ich charakteristickými hudobnými črtami a osobnosťami, ktoré stáli pri ich zrode a výrazne ovplyvnili ich priebeh. Dôležitou súčasťou týchto hodín je počúvanie hudobných ukážok korešpondujúcich s preberanou hudobnou problematikou.
3. Hra v hudobnej skupine je priamym aplikovaním poznatkov získaných počas individuálnych hodín v praxi. Žiaci sa spájajú do hudobných formácií, v ktorých interpretujú študijné skladby preberané na individuálnych hodinách. Oboznamujú sa s hudobnými formami jazzových skladieb, s ich výstavbou a priebehom. Dôraz sa kladie na improvizáciu a na jej správnu výstavbu a gradáciu. Výber skladieb nie je jednotvárny, zaberá široké spektrum jednotlivých štýlov a žánrov jazzovej hudby a iných príbuzných žánrov.

Jazzové oddelenie od svojho vzniku zaznamenalo už nejeden úspech. Jeho žiaci sa zúčastnili mnohých súťaží, z ktorých si priniesli významné ocenenia. Každoročne pomáha s prípravou medzinárodného jazzového festivalu Jazz Prešov, na ktorom mnohí zo žiakov aj úspešne účinkujú.
Dobré meno školy šíria však najmä tí, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu jazzovej hudby na konzervatóriách a vysokých školách (väčšinou zahraničných) s podobným zameraním. Takýchto študentov je málo, avšak neustále ich pribúda.

Vedúci jazzového oddelenia: Peter Adamkovič

 

Aktualizované: 6.12.2009

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009