tlačiť

Sláčikové oddelenie

Sláčikové oddelenie poskytuje výučbu hry na husle, violu, violončelo i kontrabas. Vyučovanie na sláčikové nástroje pripravuje žiakov na uplatnenie sa v sólovej hre, komornej hre, v orchestroch symfonických, komorných, estrádnych, tanečných, folklórnych a takmer vo všetkých druhoch súborov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti alebo profesionálnej.
Hra na sláčikové nástroje kladie nároky na hudobné, fyziologické a intelektuálne dispozície človeka. Obohacuje jeho citové vnímanie a rozvíja nielen všetky zložky hudobných schopností, ale aj estetické cítenie a morálno-vôľové vlastnosti potrebné k formovaniu charakteru mladého človeka. Individuálny prístup pri výučbe hry na hudobný nástroj je nevyhnutnosťou pretože každé dieťa prichádza s osobitými schopnosťami, vlohami, rôznou mierou talentu. Preto aj tempo výučby je individuálne.
Súčasťou výučby hry na husle je v učebných osnovách tiež hra v kolektíve. V našej škole je v rámci vyučovania zadelená v treťom a štvrtom ročníku hra v malom orchestri a od piateho ročníka hra vo veľkom orchestri. Vyučujúci vo svojich triedach podľa individuálnych zručností vytvárajú komorné sláčikové zoskupenia, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbené. Deťom inklinujúcim k ľudovej hudbe poskytujeme možnosť hrať v ľudovej hudbe.

Vedúca oddelenia: Dagmar Čurová

 

Autor: Dagmar Čurová

Aktualizované: 18.1.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009