tlačiť

Sláčikový orchester

Veľký sláčikový orchester „ARCO“ ZUŠ M. Moyzesa


Orchestrálna hra má na našej škole vyše štyridsaťročnú tradíciu. V minulosti viedlo Veľký sláčikový orchester mnoho vynikajúcich pedagógov. Od roku 2007 vedie Veľký sláčikový orchester „ARCO“ pani učiteľka Svetlana Beriša.
V orchestri v súčasnej dobe hrá 40 žiakov, z toho 36 huslistov, 3 violončelistky a 1 kontrabasista. Sú to žiaci od 5. ročníka 1. stupňa ZUŠ až po 4. ročník 2. stupňa. Týždenne skúša orchester 3 vyučovacie hodiny.
Repertoár je veľmi bohatý - od klasickej hudby až po populárnu. Hráme napríklad v rôznych úpravách skladby známych svetových skupín (ABBA, Beatles, Leonard Cohen atď.).
Spolupracujeme so sólistami a tiež so speváckym zborom našej školy.
Orchester „ARCO“ reprezentuje školu na rôznych podujatiach školy a na podujatiach organizovaných mestom Prešov (Vianočný koncert na pešej zóne, Dni mesta Prešov, Jesenný koncert v meste a pod.)
Cieľom Veľkého sláčikového orchestra „ARCO“ je zdokonaľovať techniku a výrazovosť hry u žiakov, naučiť ich súhre, rozvíjať  muzikálnosť, ale hlavne hrať pre radosť, nielen svoju, ale aj pre všetkých poslucháčov.

Malý sláčikový orchester

Malý sláčikový orchester má na ZUŠ M. Moyzesa dlhoročnú tradíciu. Je „odrazovým mostíkom“ pre vstup do veľkého sláčikového orchestra. Súbor navštevujú žiaci sláčikového oddelenia v hre na husliach, violončele a kontrabase, ktorých veková kategória sa pohybuje od 9 do 11 rokov. Vítané sú aj mladšie ročníky. Repertoár orchestra tvoria skladby z obdobia baroka až po súčasnosť primerané úrovni poznatkov a schopností získaných v týchto ročníkoch. Cieľom orchestra je zosúladiť kolektívnu hru žiakov na základe učenia sa hre z listu (partov), sledovania dirigenta, počúvania sa navzájom s dôrazom na intonáciu, rytmus a dynamiku. Nadobudnuté hráčske skúsenosti môžu žiaci ďalej uplatniť vo veľkom sláčikovom orchestri, v ľudovom súbore alebo v inom inštrumentálnom telese.
Malý sláčikový orchester sa každoročne podieľa na kultúrnych podujatiach a aktivitách školy i mimo nej. Počas svojej existencie sa na poste dirigenta vystriedalo niekoľko umeleckých vedúcich. V súčasnosti orchester funguje pod vedením učiteľky Miroslavy Kuchárovej.

 

Autor: Svetlana Bereiša a Miroslava Kuchárová

Aktualizované: 10.11.2010

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009