tlačiť

Cimbal

     Hudobný vývoj a spoločenská prax v posledných rokoch potvrdili a upevnili postavenie cimbalu v oblasti hudobného umenia. V hudobnej kultúre cimbal nadobudol rovnoprávne postavenie s ostatnými hudobnými nástrojmi s bohatou umeleckou tradíciou. Je nenahraditeľný vo folklóre, ale prenikol aj do populárnej hudby a v posledných rokoch aj do oblasti vážnej hudby.
      Úlohou vyučovania hry na cimbale je vzbudiť u žiakov lásku a záujem o hudbu, naučiť ich počúvať ju a správne reprodukovať. Vyučovací proces začína ľudovou piesňou a postupne prechádza k hre podľa sluchu, k hre z nôt, k základom tvorenia vlastného sprievodu jednoduchých piesní až k základom improvizácie.
      Ciele a obsah predmetu sú veku primerané, zadelené podľa postupnosti a náročnosti. Ich plnenie sa realizuje vo vyučovacom procese podľa individuálnych technických a muzikálnych schopností žiaka a podľa možností jeho nácviku a štúdia na tomto hudobnom nástroji.
      Taktiež je dôležité sústavne vychovávať technicky a muzikálne zdatných hráčov tak pre folklórne súbory, ako aj profesionálnych interpretov a pedagógov, ktorí budú propagovať a uchovávať výnimočnú krásu cimbalu pre ďalšie generácie.

 

Aktualizované: 10.1.2011

 

spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Vádium s.r.o. 2009